Current Board of the Huixian Earthquake

Engineering Foundation

(December 27, 2020-present)

 

Honorary Members:

CHEN, Houqun HU, Yuxian HUANG, Wei LIAO, Zhenpeng
LIN, Gao LU, Xilin OU, Jinping

REN, Nanqi

WANG, Guangyuan WU, Yikang XIE, Lili

ZHENG, Zhemin

ZHOU, Fulin DONG, Weimin (USA) LEE, George C. (USA) LI, Jian (USA)
LIU, Shi-Chi (USA) SPENCER, Billie F. (USA) WANG, Zifa (USA)  

 

President:

QI, Xiaozhai

 

 

 

 

Vice President:

SUN, Baitao

TAO, Xiaxin

ZHANG, Mengping

 

 

Secretary General:

ZHANG, Mengping

 

 

 

 

Board Members:

QI, Xiaozhai

SUN, Baitao

TAO, Xiaxin

ZHANG, Mengping

BO, Jingshan

CHEN, Guoxing

CUI, Jie

DU, Xiuli

LI, Shanyou

LI, Hongnan

LI, Hui

LI, Xiaojun

LIU, Jingbo

LIU, Sijiu

PU, Qianhui

WANG, Lanmin

WANG, Yayong

YANG, Xueshan

YUAN, Yifan

ZHANG, Minzheng

ZHOU, Ying

 

 

 

 

Supervisor:

WANG, Chunsheng

XIE, Yun

 

 

 

Secretariat:

WEN, Ruizhi

ZHAO, Zhen

 WANG, Tao

  CHEN, Hongfu